Nová pravidla pro návštěvníky Zahrady

04. 12. 2020
Vzhledem k tomu, že jsou stále v platnosti protiepidemická opatření, prosíme všechny návštěvníky da hosty, aby respektovali niže uvedené opatření.
OPATŘENÍ
.

Koordinace návštěv v Zahradě
  1. Počet jednotlivých návštěv je nutné koordinovat tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v Zahradě.Každá návštěva musí být předem telefonicky ohlášena.
  2. Návštěvy musí mít respirátor  FFP 2 a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce. V případě, že návštěvník nebude mít vlastní respirátor FFP 2, bude mu poskytnut při vstupu.
  3. Návštěvy mohou podstoupit bezplatný test POC na antigenní látky, který provede zdravotní sestra Zahrady.
Omezení počtu návštěv
  1. U jednoho klienta mohou být ve stejném čase maximálně dvě dospělé osoby.
  2. Každý návštěvník vyplní prohlášení a to již před vstupem. Pokud přijde na návštěvu nezletilá osoba nebo osoba omezená ve svéprávnosti, vyplní prohlášení za tuto osobu zákonný zástupce nebo opatrovník. Součástí prohlášení bude i písemný souhlas návštěvníka s  těmito  opatřeními. Prohlášení i souhlas je k dispozici ke stažení v sekci dokumenty.
  3. Každé osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad       37 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Měření teploty zajistí službu konající zdravotní sestra.
Zřízení potkávacích a návštěvních prostor
  1.  Návštěva bude probíhat uvnitř budovy, a to na pokoji, případně v jiných vhodných prostorách.
  2. Mezi návštěvou a dalšími osobami v zařízení (další klienti a personál) musí být zajištěn odstup minimálně 2 metry. Bližší  kontakt mezi návštěvou a klientem je možný pouze v odůvodněných případech.
  3. Po každé návštěvě, musí být provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním dezinfekčním prostředkem, a to i ve venkovních prostorách (zahradní nábytek). V případě návštěvy v budově je po desinfekci prostor provedeno vyvětrání.

 
 
Bc. Eva Bartošová
ředitelka
 
 
Kladno dne5.12.2020